Neue Kategoriemietzinse ab 1.11.2022

KATEGORIESÄTZE je m² ab Dezember 2022 einhebbar gem. § 15a MRG

  • Kategorie A: € 4,23
  • Kategorie B: € 3,18
  • Kategorie C: € 2,12
  • Kategorie D: € 1,06

Beträge nach § 45 MRG (EVB) ab Dezember 2022

  • A 2,81
  • B 2,12
  • C und D brauchbar 1,41
  • D unbrauchbar 1,06